wróć

Budowa trasy turystycznej na odcinku Stężyca – Chróstowo

Cel operacji: rozwijanie infrastruktury turystycznej publicznie dostępnej poprzez budowę trasy turystycznej o długości 0,90 km z miejscowości Stężyca do miejscowości Chróstowo
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 181 128,81 zł. Natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa stanowi 31 963,91 zł.
Całkowita kwota dofinansowania: 213 092,72 zł
Całkowita wartość projektu: 1 464 255,37 zł
Okres realizacji projektu: 09.02.2018 r. – 28.02.2019 r.
Umowa o dofinansowanie nr 00036-6523.2-SW1110079/17/18 zawarta w dniu 10.04.2017 r. w ramach działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych
Przewidywane wyniki operacji:
- Liczba operacji obejmujących modernizację i/lub budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z działalnością rybacką, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
- Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z działalnością rybacką, dostosowanych do wymogów osób niepełnosprawnych – 2 137 osób

Tagi