wróć

Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi

Gmina Stężyca realizuje projekt:

 

„Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi ”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski,
Poddziałania  9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest podniesienie efektywności transportu publicznego w skutek poprawy jego integracji z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Całkowita wartość projektu: 5 950 000,00 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 651 785,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.09.2017 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.09.01.01-22-0002/16-00 zawarta dnia 6 października 2016 r.

Przedmiotem realizacji projektu jest kompleksowa modernizacja węzła integracyjnego w miejscowości Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z budową dojazdowych tras rowerowych do miejscowości Stężyca, Szymbark i Zgorzałe zapewniających dogodny dostęp do węzła o łącznej długości 13,02 km. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna promująca transport zbiorowy i niezmotoryzowany, mający na celu maksymalizację efektów realizacji wszystkich przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego.

Tagi