Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Treść

RP.7013.1.2022.JS

Wójt Gminy Stężyca  ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, którego właścicielem jest Gmina Stężyca tj. 2 pomostów pływających położonych na jeziorze Raduńskim w obrębie wsi Stężyca.

I. Opis przedmiotu przetargu i wymiary:

1. Przedmiotem sprzedaży są  dwa pływające pomosty o powierzchni 28,80 m2, każdy, stanowiące własność gminy Stężyca.
2. W ramach przetargu Oferent ma dokonać rozbiórki i uporządkować teren po rozbiórce, tj. dokonać całkowitej rozbiórki pomostów.
3. Zagospodarowanie wszelkich materiałów z rozbiórki, a także utylizacja powstałych odpadów jest w zakresie obowiązków Wykonawcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wymiary obiektu:
- rok produkcji:  ok. 2009,
- moduł podstawowy pływaka NP 2F o wymiarach: 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m, 
- powierzchni użytkowa modułu - 3,60 m2
- waga modułu - 72 kg, 
- maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności - ok. 640 kg, 
- liczba modułów w pomostach 16 (2 x po 8 modułów).

 II. Cena oraz warunki przetargu:

1.Cena wywoławcza w przetargu wynosi: 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) za jeden pomost o powierzchni 28,80 m2.
2. Środek trwały przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć w dni robocze od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 6 września 2022 r., w godzinach 9.00-15.00 na terenie działki nr 1/3 obręb Zgorzałe na wysokości działki nr 476/37 obręb Stężyca - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 58 882 89 40.
3.W ramach umowy sprzedaży i ceny nabycia, nabywca środka trwałego zobowiązany będzie - we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt - do dokonania demontażu pomostów, prac porządkowych oraz utylizacji powstałych odpadów. Demontaż pomostu nie będzie mógł trwać dłużej niż 7 dni. Konkretny termin demontażu i zakres realizacji prac wymagać będzie wcześniejszego uzgodnienia.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tj. po zaksięgowaniu ceny nabycia na wskazanym nabywcy rachunku bankowym. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

III. Udział w przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie złożą ofertę.
2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i musi być załączone do oferty.
3. W przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu).
4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki.

IV. Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego oferent działa.
3. Nr PESEL i NIP oferenta (w przypadku braku PESEL datę urodzenia lub REGON).
4. Datę sporządzenia oferty.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz jego przedmiotem i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń bądź oświadczenie o świadomości ponoszenia odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
6. Oferowaną cenę (równą bądź wyższą od ceny wywoławczej).
7. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Oferty muszą być czytelne i nie budzić zastrzeżeń co do ich treści.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Oferta:

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Gminy. Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godz. 10.00 w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym na adres:  Gmina Stężyca  ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pomostu, nie otwierać przed dniem 9 września 2022 r. godz. 10.00”.

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w dniu 9 września 2022 r. godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, pok. Nr 125.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich uznaje się za ważne, a nadto wybiera oferenta, który zaofiarował cenę najwyższą.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin składania nowych ofert z kwotą postąpienia nie niższą niż 1.000,00 zł netto.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. zaoferowana cena będzie równa bądź wyższa od ceny wywoławczej.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stężyca oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

Po dokonaniu wyboru, oferent, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony o przyjęciu oferty. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę kupna środka trwałego płatną natychmiast po zakończeniu przetargu bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Uiszczenie ceny jest warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży. Niezapłacenie ceny w terminie uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od umowy sprzedaży z winy oferenta (kupującego) bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego na uiszczenie ceny. W takiej sytuacji organizator przystąpi do organizowania kolejnego przetargu.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

Wójt Gminy Stężyca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w godzinach pracy, tel. 58 882 89 40, email: stezyca@gminastezyca.pl.