Przejdź do stopki

Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Szlacheckiej

Treść

Urząd Gminy w Stężycy informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy Szlacheckiej otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania:

Nazwa zadania:
„Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Szlacheckiej”

Koszt kwalifikowany zadania: 22 650,00 zł
Kwota dofinansowania w ramach WFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr WFOŚiGW/D/297A/5483/2020/FLOREK z dnia 25.11.2020 r.: 17 500,00 zł

Opis zadania:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy Szlacheckiej w ramach dofinansowania zamierza zakupić niezbędne elementy wyposażenia ochrony osobistej strażaka w postaci ubrań specjalnych 4 szt., ubrań koszarowych 12 szt., a także sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w zakresie zestawu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów oraz parawanu ochronnego do osłony miejsca zdarzenia. Zakupiony z dotacji asortyment posłuży druhom z OSP Kamienica Szlachecka do poprawy ich gotowości operacyjnej oraz przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań ratowniczych, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia ochrony środowiska.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

W związku z otrzymanym dofinansowaniem OSP w Kamienicy Szlacheckiej udało się zakupić niezbędną ilość ochrony osobistej strażaka w postaci 12 ubrań koszarowych oraz 4 ubrań specjalnych (nomexów) przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych, mających wpływ na poprawę komfortu i bezpieczeństwa podejmowanych czynności przez druhów OSP w Kamienicy Szlacheckiej, a także zakupiono sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w zakresie zestawu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów oraz parawanu ochronnego do osłony miejsca zdarzenia, które będą wykorzystywane przez jednostkę podczas działań z zakresu ratownictwa technicznego.
Koszt kwalifikowany zadania: 22 650,00 zł
Kwota dofinansowania w ramach WFOŚiGW: 17 500,00 zł
Kwota dofinansowania z Gminy Stężyca: 2 500,00 zł
Kwota otrzymana w ramach tarczy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach:      
2 650,00 zł
www.wfos.gdansk.pl