Przejdź do stopki

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016”

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016”

Treść

Koszt kwalifikowany zadania: 261.206,04 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 53.330,15 zł. Wysokość dofinansowania to 22 % kosztów kwalifikowanych.
Ponadto Gmina Stężyca na realizację zadania udzieliła dotacji w kwocie 13.060,32 zł. Wysokość dotacji to 5 % kosztów kwalifikowanych.

Opis zakresu zadania:
Zadanie polegało na modernizacji źródeł energii cieplnej po przez ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację 15 pieców zasilanych biomasą, a także instalacji do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej za pomocą 1 instalacji pompy ciepła oraz 2 instalacji solarnych. Zadanie dotyczyło źródeł ciepła zasilających 18 budynków jednorodzinny, stanowiący własność osób fizycznych.

Osiągnięty efekt rzeczowy:
W wyniku realizacji inwestycji dokonano montażu 15 pieców zasilanych biomasą – peletem, zamontowano 1 pompę ciepła i 6 paneli solarnych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Zadanie było realizowane w 18 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stężyca.

Osiągnięty efekt ekologiczny:
Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 7,22 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 1,769 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 0,926 Mg/rok, tlenku węgla CO 3,900 Mg/rok, dwutlenku węgla CO2 188,071 Mg/rok.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.wfosigw.gda.pl