Przejdź do stopki

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Treść

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii:
a) ekonomiczno - społeczne - wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych:
- zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
- stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)
- stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych)
- zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo - energetycznego)
- wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy)
b) ekologiczne:
- zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych
- redukcja efektu cieplarnianego
- zmniejszanie ilości odpadów
- uregulowanie stosunków wodnych
c) zdrowotne:
- ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska.
W ciągu najbliższych lat energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie więc znaczący składnik bilansu energetycznego Unii Europejskiej. Integracja z Unią Europejską z jednej strony zobowiązuje nasz kraj do podejmowania działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z drugiej strony daje szansę na skorzystanie z istotnej pomocy Unii Europejskiej.
Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca
Od 2013 roku na terenie gminy Stężyca prowadzone są inwestycje dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz Gminę Stężyca przy udziale mieszkańców związane z odnawialnymi źródłami energii w nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. W ramach tych inwestycji zrealizowano zadania:
1. w 2013 roku - zadanie pn.: "Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca - edycja 2013". Na jego realizację Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 18554,40 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 98955,92 zł. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto poniższe efekty ekologiczne:
• zlikwidowano 1 kotłownię węglową, która została zastąpiona instalację grzewczą zasilaną kotłem olejowym. Ponadto w ramach inwestycji zamontowano łącznie 17 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej 32,274 m2 na 3 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stężyca. Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 0,688 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 0,156 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 0,065 Mg/rok, tlenku węgla CO 0,359 Mg/rok oraz dwutlenku węgla CO2 12,494 mg/rok.
2. w 2014 roku - zadanie pn.: "Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca - edycja 2014". Na jego realizację Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 7148 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 48168,40 zł. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto poniższe efekty ekologiczne:
• zamontowano 1 pompę ciepła oraz zamontowano łącznie 6 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej 20,57 m2 na 3 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stężyca. Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 0,213 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 0,046 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 0,022 Mg/rok, tlenku węgla CO 0,104 Mg/rok.
3. w 2015 r. - zadanie pn.: "Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca - edycja 2015". Na jego realizację Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 2830 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 15500 zł. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto poniższe efekty ekologiczne:

• zamontowano 1 kocioł grzewczy opalany peletem o mocy 35 kW.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 0,260 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 0,059 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 0,033 Mg/rok, tlenku węgla CO 0,130 Mg/rok, dwutlenku węgla CO2  6,717 Mg/rok.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.wfosigw.gda.pl