Przejdź do stopki

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2015

Treść

Koszt kwalifikowany zadania: 15500,00 zł


Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 2830 zł. Wysokość dofinansowania to 18,26 % kosztów kwalifikowanych.
Ponadto Gmina Stężyca na realizację zadania udzieliła dotacji w kwocie 775,00 zł. Wysokość dotacji to 5 % kosztów kwalifikowanych.

Opis zakresu zadania:
Zadanie polegało na modernizacji źródeł energii cieplnej po przez ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację pieca zasilanego biomasą. Zadanie dotyczyło źródła ciepła zasilającego budynek jednorodzinny, stanowiący własność osób fizycznych.

Osiągnięty efekt rzeczowy:
W wyniku realizacji inwestycji dokonano montażu 1 pieca zasilanego biomasą - peletem. Zadanie było realizowane w 1 budynku mieszkalnym na terenie gminy Stężyca.

Osiągnięty efekt ekologiczny:
Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 0,260 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 0,059 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 0,033 Mg/rok, tlenku węgla CO 0,130 Mg/rok, dwutlenku węgla CO2 6,717 Mg/rok.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.wfosigw.gda.pl

 

Zdjęcia