Przejdź do stopki

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2015"

Treść

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca - edycja 2015 "

Koszt kwalifikowany zadania: 17474,80 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6.117 zł oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8.736 zł. Środki z NFOŚiGW pochodziły z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Łączna wysokość dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych.

Opis zakresu zadania:

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, rekreacyjne jak i inwentarsko składowe

Osiągnięty efekt rzeczowy:

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny w postaci usunięcia 1688 m2 wyrobów zawierających azbest, co stanowi 22,18 Mg odpadów. Zadanie było realizowane na 8 budynkach na terenie gminy Stężyca.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.wfosigw.gda.pl

 

Zdjęcia