Przejdź do stopki

,,Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2014

Treść

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca - edycja 2014"

Koszt kwalifikowany zadania: 48168,40 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 7148 zł. Wysokość dofinansowania to 14,84 % kosztów kwalifikowanych.
Ponadto Gmina Stężyca na realizację zadania udzieliła dotacji w kwocie 2408,42 zł. Wysokość dotacji to 5 % kosztów kwalifikowanych.

Opis zakresu zadania:
Zadanie polegało na modernizacji źródeł energii cieplnej po przez ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania c.w.u. Zadanie dotyczyło źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych.

Osiągnięty efekt rzeczowy:
W wyniku realizacji inwestycji dokonano montażu 1 pompy ciepła oraz 6 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej 20,57 m2. Zadanie było realizowane na 4 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stężyca.

Osiągnięty efekt ekologiczny:
Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 0,213 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 0,046 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 0,022 Mg/rok, tlenku węgla CO 0,104 Mg/rok.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.wfosigw.gda.pl

 

Zdjęcia