Przejdź do stopki

„Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Stężyca”

Treść

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Stężyca"

Koszt kwalifikowany zadania: 772 779,41 zł
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki w kwocie 367 000,00 zł
Zasilenie w wodę miejscowości Szymbark , Klukowa Huta , Pypkowo

Opis zakresu zadania:
-demontaż - likwidacja otworu studni głębinowej nr 2
-Wykonanie otworu studni głębinowej nr 2 A
-wykonanie obudowy i wyposażenie studni nr 2
-podłączenie - nowej studni do istniejącej sieci wodociągowej
-wykonanie nowych sieci wodociągowych

Osiągnięty efekt rzeczowy:
-przyrost wydajności ujęcia wody o 34 m3/g
-długość nowych sieci wodociągowych 3277,9 mb

Osiągnięty efekt ekologiczny:
-parametry wody z nowego ujęcia / studnia nr 2 A / są korzystniejsze,  o lepszych właściwościach i spełniają wartości dopuszczalne wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.04.2010 r.
-woda w sieciach wodociągowych jest o lepszych parametrach i jest podawana pod mocniejszym ciśnieniem

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.wfosigw.gda.pl

 

 

 

Zdjęcia