Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) 

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony            

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

 

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

307/5

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1009

110.990,00

11.099,00

2.

307/7

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1087

119.570,00

11.957,00

3.

 

307/8

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1080

252.560,00

25.256,00

307/9

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1216

4.

307/12

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1026

112.860,00

11.286,00

5.

 

307/13

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1004

221.760,00

22.176,00

307/14

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

6.

 

307/15

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1197

242.550,00

24.255,00

307/16

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1008

7.

307/18

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

110.220,00

11.022,00

8.

307/19

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1004

110.440,00

11.044,00

9.

307/20

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1003

110.330,00

11.033,00

10.

307/21

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

110.220,00

11.022,00

11.

307/22

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1016

111.760,00

11.176,00

12.

307/23

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

110.660,00

11.066,00

13.

307/24

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

110.220,00

11.022,00

14.

307/25

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

110.550,00

11.055,00

15.

307/26

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

110.660,00

11.066,00

16.

307/31

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1009

110.990,00

11.099,00

17.

307/32

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

111.100,00

11.110,00

18.

307/33

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

111.320,00

11.132,00

19.

307/34

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

111.100,00

11.110,00

20.

307/35

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

111.100,00

11.110,00

21.

307/36

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1019

112.090,00

11.209,00

22.

307/37

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1081

118.910,00

11.891,00

23.

307/38

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

111.320,00

11.132,00

24.

307/39

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1019

112.090,00

11.209,00

25.

307/40

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1033

113.630,00

11.363,00

26.

307/41

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1036

113.960,00

11.396,00

27.

307/42

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1032

113.520,00

11.352,00

 

1. Opis nieruchomości - Działki położone są w miejscowości Nowe Czaple (obręb geodezyjny Czaple). Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane.

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 119 poz. 2298) działki nr: 307/5, 307/7, 307/8, 307/9, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21, 307/22, 307/23, 307/24, 307/25, 307/26, 307/31, 307/32, 307/33, 307/34, 307/35, 307/36, 307/37, 307/38, 307/39, 307/40, 307/41, 307/42 wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 141-MN/UT teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej indywidualnej.
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, po zawarciu aktu notarialnego sprzedaży.

3. Działy III i IV KW GD1R/00035512/9 są wolne od wpisów.

4. Ze względu na ukształtowanie terenu i możliwość zagospodarowania, działki nr 307/8 i 307/9, 307/13 i 307/14, 307/15 i 307/16 będą sprzedawane łącznie.

5. Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg – 08.04.2022 r.; II przetarg – 17.05.2022 r.; III przetarg – 28.06.2022 r.; IV przetarg – 10.08.2022 r.

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
V przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 października 2022 r. od godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

7. Wadium:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 28 września 2022 r. z dopiskiem „Przetarg Nowe Czaple, dz. nr … ” (dzień wpływu środków na konto Gminy).
3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8. Pozostałe warunki przetargu:
1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność. 
3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

Informacja dla uczestników przetargu:                                                   

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),
4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,
5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,
6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,
8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Czaple,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

Stężyca, 29.08.2022 r.

Pliki

mapa - lokalizacja.pdf 176.83 KB
ogłoszenie o przetargu.pdf 1444.03 KB