Przejdź do stopki

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

Treść

Gmina Stężyca uzyskała dotację w wysokości 76.800,00 zł. w ramach  resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi te wpłyną na:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Odbiorca usługi nie ponosi opłat za usługi świadczone w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Karty zgłoszenia do programu należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy, Parkowa1 w godzinach pracy urzędu.

Informacje pod numerem telefonu (58)  882-89-57