wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2020 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1698)

                                        ogłasza II przetarg ustny nieograniczony      

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

                                                            

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

187/4

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1306

  117.540,00

11.754,00

2.

187/5

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1325

  119.250,00

11.925,00

3.

187/6

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1307

117.630,00

11.763,00

4.

187/7

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1309

117.810,00

11.781,00

5.

187/8

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1326

119.340,00

11.934,00

6.

187/9

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1313

118.170,00

11.817,00

7.

187/10

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1313

118.170,00

11.817,00

8.

187/11

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1313

118.170,00

11.817,00

9.

187/12

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1369

123.210,00

12.321,00

10.

187/13

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1311

117.990,00

11.799,00

11.

187/14

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1306

117.540,00

11.754,00

12.

187/15

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1447

130.230,00

13.023,00

13.

187/16

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1478

133.020,00

13.302,00

14.

187/17

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1351

121.590,00

12.159,00

15.

187/18

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1302

117.180,00

11.718,00

16.

187/19

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1303

117.270,00

11.727,00

17.

187/20

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1303

117.270,00

11.727,00

18.

187/21

Klukowa Huta

GD1R/00000782/8

0,1308

117.720,00

11.772,00

                 

1. Opis nieruchomości - Działki położone są w miejscowości Klukowa Huta. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane. 

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 50 poz. 1410) oraz zmianą uchwalona Uchwałą nr VI/39/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta dla terenu 016P i 014P (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 83 poz. 1762):

- działki oznaczone nr: 187/4; 187/5; 187/6; 187/7; 187/8; 187/9; 187/10; 187/11; 187/12; 187/13; 187/14; 187/15; 187/16; 187/17; 187/18; 187/19; 187/20; 187/21 wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 016-U teren zabudowy usługowej o szerokim zakresie w tym: usługi publiczne, oświaty i kultury, usługi zdrowia, usługi gastronomii i handlu, usługi turystyki, dopuszcza się wprowadzenie mieszkania jako integralna część z powierzchnią usługowa.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Działy III i IV KW GD1R/00000782/8 są wolne od wpisów.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

1) II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

2) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

3) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 14 maja 2021 r. z dopiskiem „II Przetarg Klukowa Huta, dz. nr … ” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

4) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

5) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

6) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

7) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:                                

 

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,

5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Klukowa Huta,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.

 

Stężyca, 2021.04.12

Tagi