wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM STĘŻYCA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały nr XVIII/308/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 29/2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

    

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

112/45

GD1R/00038744/5

0,0888

26.640,00

2.664,00

2.

 

112/44

GD1R/00035547/3

0,0013

52.530,00

5.253,00

112/47

GD1R/00035547/3

0,1738

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) wyżej wymienione działki wchodzą w skład terenu oznaczonego  symbolem: 040 KDD, co oznacza: „Tereny ulic dojazdowych”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działki położone są w miejscowości Delowo. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w obszarze nieczynnego i zrekultywowanego wyrobiska kopaliny pospolitej – żwiru i piasku.

3. Działy III i IV KW GD1R/00038744/5 są wolne od wpisów. W KW GD1R/00035547/3 w dziale III  - wzmianka - DZ. KW. /GD1R/13675/20/1 z dnia  24.08.2020 r. -  wpis służebności gruntowej”. Nie dotyczy działek objętych sprzedażą, dział IV KW GD1R/00035547/3 wolny od wpisu.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 16 marca 2021 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- na stronie internetowej gminy, bip.gminastezyca.pl,

- w prasie lokalnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.   

7. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej    wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 60.   

 

   Stężyca, 2021.03.15

Tagi