wróć

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, którego właścicielem jest Gmina Stężyca (Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Gminy Stężyca), tj. hali namiotowej zlokalizowanej na terenie działek nr: 542/7, 542/9 w miejscowości Kamienica Szlachecka, obręb Kamienica Szlachecka, gmina Stężyca.

I. Opis przedmiotu przetargu i wymiary:

1. Hala namiotowa o konstrukcji stalowej, stanowiąca przykrycie boiska o nawierzchni tartanowej. Drzwi do hali zlokalizowane są w ścianach szczytowych oraz w ścianie bocznej. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie konstrukcja stalowa oraz przykrycie namiotowe bez wyposażenia i zaplecza. Oferent zobowiązany będzie dostarczyć zdemontowane elementy ogrzewania wraz z kotłownią na teren Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy mieszczącego się w Stężycy przy ul. Jana III Sobieskiego 31.

2. W ramach przetargu Oferent ma także dokonać rozbiórki i uporządkować teren po rozbiórce: zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na rozbiórkę, tj. dokonać całkowitej rozbiórki obiektu, w tym rozbiórka fundamentów, ścian, stropów, posadzek oraz dachu. Teren po rozbiórce należy uporządkować i wyrównać. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin miejsca robót.

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kierownika rozbiórki o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych, który będzie prowadzić dziennik rozbiórki.

4. Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznaczyć tablicą informacyjną.

5. Zagospodarowanie wszelkich materiałów z rozbiórki, a także utylizacja powstałych odpadów jest w zakresie obowiązków Wykonawcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wymiary obiektu:

Powierzchnia użytkowa - 647,70 m2

Powierzchnia zabudowy - 680,40 m2

Kubatura – 3487,90 m3

Wysokość hali - 7,24 m

Szerokość hali u podstawy w przybliżeniu -18,1 m

      Długość hali w przybliżeniu - 37,6 m.

II. Cena oraz warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza w przetargu wynosi (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100).

2. Środek trwały przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć w dni robocze od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 5 stycznia 2021 r., w godzinach 9.00-15.00 na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej (ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka) - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 58 684 61 72.

3. W ramach umowy sprzedaży i ceny nabycia, nabywca środka trwałego zobowiązany będzie - we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt - do dokonania demontażu hali oraz całkowitej rozbiórki obiektów oznaczonych na rzucie literami A i B, prace porządkowe oraz utylizacja odpadów. Demontaż hali nie będzie mógł trwać dłużej niż 2 tygodnie i będzie musiał zakończyć się do końca marca 2021 r. Konkretny termin demontażu i zakres realizacji prac wymagać będzie wcześniejszego uzgodnienia.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tj. po zaksięgowaniu ceny nabycia na wskazanym nabywcy rachunku bankowym. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

III. Udział w przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie złożą ofertę.

2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i musi być załączone do oferty.

3. W przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu).

4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki.

IV. Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego oferent działa.

3. Nr PESEL i NIP oferenta (w przypadku braku PESEL datę urodzenia lub REGON).

4. Datę sporządzenia oferty.

5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz jego przedmiotem i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń bądź oświadczenie o świadomości ponoszenia odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6. Oferowaną cenę (równą bądź wyższą od ceny wywoławczej).

7. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Oferty muszą być czytelne i nie budzić zastrzeżeń co do ich treści.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Oferta:

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Gminy. Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 13.00 w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym na adres:  Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż hali namiotowej, nie otwierać przed dniem 11 stycznia 2021 r. godz. 13.00”.

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej przy ul. Długiej 13, pok. Nr 3.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich uznaje się za ważne, a nadto wybiera oferenta, który zaofiarował cenę najwyższą.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin składania nowych ofert z kwotą postąpienia nie niższą niż 1.000,00 zł netto.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. zaoferowana cena będzie równa bądź wyższa od ceny wywoławczej.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

Po dokonaniu wyboru, oferent, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony o przyjęciu oferty. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę kupna środka trwałego płatną natychmiast po zakończeniu przetargu bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Uiszczenie ceny jest warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży. Niezapłacenie ceny w terminie uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od umowy sprzedaży z winy oferenta (kupującego) bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego na uiszczenie ceny. W takiej sytuacji organizator przystąpi do organizowania kolejnego przetargu.

 

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kamienica Szlachecka,

- storna internetowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowani w Kamienicy Szlacheckiej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, w godzinach pracy, tel. 58 684 61 72, email: zkiwkamienica@gminastezyca.pl.

 

Załączniki:

Projekt rozbiórki i pozwolenie na rozbiórkę

 

(miejscowość , data)

FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA

 

Do przetargu na: sprzedaż hali namiotowej

Dane oferenta:

Imię i nazwisko/nazwa: …………………………………………………………………………………………………………

Adres/ siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………

PESEL/REGON: …………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Składam ofertę na zakup hali namiotowej za cenę (netto): ………………………………………………….

(słownie: ………………………………………………………………………………………………)

Jednocześnie oświadczam, iż:

Zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż  hali namiotowej z dnia …………………., które przyjmuję bez zastrzeżeń.

W ramach ceny nabycia zobowiązuję się i gwarantuję, że we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt dokonam demontażu hali oraz prac rozbiórkowych wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu, który nie będzie trwał dłużej niż 2 tygodnie i zostanie zakończony do końca marca 2021 r. oraz zobowiązuję się dostarczyć zdemontowane elementy ogrzewania wraz z kotłownią na teren Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy mieszczącego się w Stężycy przy ul. Jana III Sobieskiego 31.

Akceptuję warunki udziału w w/w przetargu.

*Zapoznałem się z ze stanem oferowanej hali namiotowej/ nie zapoznałem się z ze stanem oferowanej hali namiotowej i jestem świadomy odpowiedzialności  za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Uważam się za związanego z ofertą przez okres 30 dni od dnia …………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez organizatora przetargu.

 

 

Podpis osoby/ osób upoważnionych

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. numer telefonu kontaktowego i adres e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu prowadzonego postępowania na zakup środka trwałego .

 

 

 

                                                                                                                          …………………………………...                 

                                                                                                                                         (podpis)

Załącznik nr 1

Mapa z lokalizacją

Załącznik nr 2

Dokumentacja fotograficzna

Tagi