wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr XVI/226/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2025, Wójt Gminy Stężyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

I. RODZAJ ZADANIA:

Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Cele zadania organizacja przedsięwzięć kulturalnych. Propagowanie i pokazywanie twórczości artystycznej, rozwijanie zdolności intelektualnych i zainteresowań kulturą i sztuką, pokazywanie dóbr kultury i dziedzictwa Kaszub. Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.

Obszar „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Cele zadania to wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania dyscyplin sportowych. Celem realizacji zadań jest zwiększenie aktywności ruchowej oraz udział w rozgrywkach sportowych. Prowadzenie szkolenia sportowego podnoszącego sprawność fizyczną, wdrażanie idei sportowego trybu życia, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez właściwe polskie związki sportowe lub podmioty upoważnione.

Obszar: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

Celem zadania są działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań  związanych z zapobieganiem patologii społecznych oraz  działania wspomagające osoby uzależnione. Celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych bezpłatnych form spędzania wolnego czasu, a także osobom niepełnosprawnym różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Obszar - „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”:  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego przedsięwzięcia w 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 40.000 zł. W roku 2020 wynosiła: 40.000 zł, w roku 2019: 50.000 zł.

Obszar „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”:  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego przedsięwzięcia w 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 230.000 zł. (plus Konkurs wieloletni na lata 2019 – 2023 – środki w roku 2021 - 400.000 zł). W 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert wynosiła 330.000 zł. (plus Konkurs wieloletni na lata 2019 – 2023 – środki w roku 2020 - 550.000 zł). W roku 2019 wynosiła 330.000 zł. (plus Konkurs wieloletni na lata 2019 – 2023 – środki w roku 2019 - 550.000 zł).

Obszar: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”: wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego przedsięwzięcia w 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 10.000 zł. W roku 2020 wynosiła: 10.000 zł., w roku 2019 wynosiła 10.000 zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów, co oznacza, że podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść minimum 10% wkładu własnego do zadania. Przez wkład własny do zadania należy rozumieć - wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji oraz oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartą w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.

2. Wymaganym wkładem własnym do zadania nie może być wkład rzeczowy.

3. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

5. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe tylko na koszty związane z bezpośrednią realizacją zadnia powstałe od dnia podpisania umowy.

6. Dotacja nie może być przeznaczona na finasowanie innej działalności statutowej podmiotu, na prowadzenie działalności gospodarczej i na wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń i inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

7. Ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki inwestycyjne.

8. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy Stężyca.

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Gminy Stężyca lub uzyskać w wersji elektronicznej pisząc na adres e-mail: rbutowska@gminastezyca.pl oraz pobrać ze strony internetowej www.gminastezyca.pl. lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stężyca http://bip.gminastezyca.pl.

3. Oferent jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie wszystkich środków jakie otrzyma na realizację zadania z innych funduszy publicznych.

4. Oferty należy sporządzić w formie papierowej.

5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faxem bądź drogą elektroniczną.

6. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

7. W ofercie nie należy wypełniać tabeli o nazwie: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie oraz oferty, w których wartość planowanej dotacji z budżetu gminy będzie wynosiła powyżej 90% finansowych kosztów całkowitych realizacji projektu nie będą rozpatrywane.

10. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby podpisującej.  – podpis czytelny Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątki, to wówczas podpis powinien zawierać imię i nazwisko i zaznaczenie pełnionej funkcji. 

11. Oferty muszą zawierać następujące załączniki:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- statut organizacji oraz jego zmiany,

- oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie musi  być realizowane w terminie od 11 stycznia 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawierta pomiędzy Wójtem Gminy Stężyca, a wyłonionym w konkursie oferentem.

3. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca. Liczy się data (moment) wpływu dokumentacji do Urzędu Gminy Stężyca.

 

VII. TRYB I KRYTERIA PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERT

Procedura wyboru ofert w zakresie zlecania zadań publicznych obejmuje następujące działania:

1. Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym. Błędy formalne dotyczą:

- czy oferta złożona została w terminie,

- czy oferta została sporządzona na właściwym druku,

- czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj zadania,

- czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

- czy termin realizacji zadania jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu,

- czy został zapewniony wymagany wkład własny.

2. W dalszym etapie oferty, które spełniają wymogi formalne będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa ocenia oferty, które spełniły wymogi formalne, pod względem treści merytorycznej stosując następujące kryteria i punktację:

 

Kryteria oceny złożonej oferty

Maksymalna ilość punktów

Zgodność oferty z wymogami ogłoszonymi w konkursie

2

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2

Możliwość realizacji zadania przez posiadane zasoby kadrowe

3

Planowany przez organizację udział finansowy środków własnych oraz wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków

 

2

Doświadczenie oferenta z lat ubiegłych w realizacji zadań o podobnym charakterze

3

Rzetelność, terminowość rozliczania dotacji otrzymanych przez oferenta w latach ubiegłych

3

 

15

 

4. Wyboru ofert i ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stężyca do dnia 08.01.2021 roku.

5. Decyzja Wójta Gminy Stężyca zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Stężyca, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.

6. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

                                                                                      Wójt Gminy Stężyca

                                                                                  /-/ Tomasz Brzoskowski

Tagi