wróć

INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informuję, że od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stężyca.

Na mocy podjętej przez Radę Gminy Stężyca Uchwały Nr XVI/230/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r., poz. 4403) od dnia 1 stycznia 2021 roku odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Stężyca.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia (zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przez Państwa indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stężyca w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dostępnego na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl w zakładce Środowisko Rejestr Działalności Regulowanej.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Gminę Stężyca, zgodnie z art. 6 ust. 5a. Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • kopię umowy;
 • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 31 stycznia 2021 roku:

 • przesłać pocztą lub złożyć w Wydziale Podatków i Opłat na parterze budynku stanowisko nr 22 i 23 Urzędu Gminy w Stężycy ul. Parkowa 1, 83 - 322 Stężyca,
 • przesłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Stężyca za pośrednictwem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: odpady@gminastezyca.pl.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -        w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości. W szczególności właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów (segregacji odpadów), wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki winny zostać oznaczone w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości).

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w stosunku do nieruchomości:

 1. które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkałej;
 2. na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 3. na których prowadzona jest działalność:
  • Urzędu Gminy Stężyca i innych jednostek organizacyjnych gminy Stężyca działających w formie jednostek budżetowych,
  • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest gmina Stężyca,
  • gminnych osób prawnych.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

Tagi