Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, Wójt Gminy Stężyca ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

Obszar 2. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

1. Złożona oferta powinna zawierać następujące działanie:

 1) Kompleksowe przeprowadzenie działań związanych z prowadzeniem drużyny Raduni w rozgrywkach drużyn III ligowych sezonie piłkarskim.

 2) Zorganizowanie zarówno meczy wyjazdowych jak i miejscowych.

 3) Zapewnienie opieki trenerskiej.

2. Cele zadania:

 1) Promowanie piłki nożnej systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wysokich rezultatów sportowych

 2) Promowanie najlepszych zawodników, którzy poprzez systematyczną pracę przyczyniają się do osiągania wysokich pozycji sportowych.

 3) Promocja Gminy Stężyca.

3. Oczekiwane rezultaty:

 1) Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez współzawodnictwo oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

 2) Propagowanie piłki nożnej  wśród młodego pokolenia jako sportowej alternatywy spędzania wolnego czasu.

 3) Upowszechnianie rywalizacji „fair play” we współzawodnictwie sportowym.

 4) Organizacja meczy wyjazdowych i miejscowych  drużyny Raduni w rozgrywkach III ligi piłki nożnej.

II WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Obszar 2. - Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach II otwartego konkursu ofert wynosi 120.000 zł ( w ramach I otwartego konkursu ofert wysokość środków wynosiła 210.000 zł. Konkursu wieloletniego na lata 2019 – 2023 – na rok 2020 - 550.000 zł. Łączna kwota środków przeznaczonych na zadania w obszarze 2 w 2020 roku wynosi 880.000 zł.). W roku 2019 roku wynosiła 8800.000 zł, w roku 2018 roku wynosiła 300.000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów, co oznacza, że podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść minimum 10% wkładu własnego do zadania. Przez wkład własny do zadania należy rozumieć: - wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji oraz oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartą w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.

2. Wymaganym wkładem własnym do zadania nie może być wkład rzeczowy.

3. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

5. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe tylko na koszty związane z bezpośrednią realizacją zadnia powstałe od dnia podpisania umowy.

6. Dotacja nie może być przeznaczona na finasowanie innej działalności statutowej podmiotu, na prowadzenie działalności gospodarczej i na wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń i inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

7. Ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki inwestycyjne.

8. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy Stężyca.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057). Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Gminy Stężyca lub uzyskać w wersji elektronicznej pisząc na adres e-mail: rbutowska@gminastezyca.pl oraz pobrać ze strony internetowej www.gminastezyca.pl. lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stężyca http://bip.gminastezyca.pl.

3. Oferent jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie wszystkich środków jakie otrzyma na realizację zadania z innych funduszy publicznych.

4. Oferty należy sporządzić w formie papierowej.

5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faxem bądź drogą elektroniczną.

6. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie oraz oferty, w których wartość planowanej dotacji z budżetu gminy będzie wynosiła powyżej 90% finansowych kosztów całkowitych realizacji projektu nie będą rozpatrywane.

9. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby podpisującej.  – podpis czytelny Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątki, to wówczas podpis powinien zawierać imię i nazwisko i zaznaczenie pełnionej funkcji. 

10. Oferty muszą zawierać następujące załączniki:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- statut organizacji oraz jego zmiany,

- oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie musi  być realizowane w terminie od 30 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy Stężyca, a wyłonionym w konkursie oferentem.

3. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057).

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca. Liczy się data wpływu dokumentacji do Urzędu Gminy Stężyca.

VII TRYB I KRYTERIA PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERT

Procedura wyboru ofert w zakresie zlecania zadań publicznych obejmuje następujące działania:

1. Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym. Błędy formalne dotyczą:

- czy oferta złożona została w terminie,

- czy oferta została sporządzona na właściwym druku,

- czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj zadania,

- czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

- czy termin realizacji zadania jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu,

- czy został zapewniony wymagany wkład własny.

2. W dalszym etapie oferty, które spełniają wymogi formalne będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa ocenia oferty, które spełniły wymogi formalne, pod względem treści merytorycznej stosując następujące kryteria i punktację:

 

Kryteria oceny złożonej oferty

Maksymalna ilość punktów

Zgodność oferty z wymogami ogłoszonymi w konkursie

2

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2

Możliwość realizacji zadania przez posiadane zasoby kadrowe

3

Planowany przez organizację udział finansowy środków własnych oraz wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków

 

2

Doświadczenie oferenta z lat ubiegłych w realizacji zadań o podobnym charakterze

3

Rzetelność, terminowość rozliczania dotacji otrzymanych przez oferenta w latach ubiegłych

3

 

15

 

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stężyca do dnia 26.10.2020 roku.

5. Decyzja Wójta Gminy Stężyca zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Stężyca, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.

6. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski