Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Treść

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały nr XIV/199/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 103/2020 r. z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Sikorzyno, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

211/5

GD1R/00029071/0

0,1008

30.000,00

3.000,00

2.

211/6

GD1R/00029071/0

0,1010

30.000,00

3.000,00

3.

211/7

GD1R/00029071/0

0,1416

40.000,00

4.000,00

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/118/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – przy jeziorze Długim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 40, poz. 1168) działki wyszczególnione w pkt 1 - 3  są oznaczone  symbolem 001 - UT, co oznacza: „tereny  zabudowy letniskowej indywidualnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane na terenach 010-UT, 011-UT i 012- UT”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości: działki są położone w otoczeniu terenów leśnych i rolniczych oraz rozproszonej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, siedliskowej gospodarstw rolnych i letniskowej.

3. Działy III i IV KW GD1R/00029071/0 są wolne od wpisów.

4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej    wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

5. Ceny nieruchomości podane w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 29 czerwca 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sikorzyno,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - prasa lokalna.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.

8. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.   

 

Stężyca, 2020.06.29

Pliki

lokalizacja.docx 339.24 KB
ogłoszenie.pdf 550.52 KB