Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490)  

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

 

 Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

1.

22

GD1R/00010966/5

0,7200

81.000,00

8.100,00

24/3

GD1R/00038746/9

2,65

 

1. Opis nieruchomości: Działki stanowią grunty leśne zalesione, o typie siedliskowym bór mieszany świeży i las mieszany świeży oraz nieużytek z lustrem wody (0,11 ha). W drzewostanie dominuje sosna i buk, z domieszką brzozy, osiki i dębu. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości to grunty leśne i rolne.

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/386/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łosienice, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 2497) działka nr:

- 22 jest oznaczona  symbolem 1.4 ZL, co oznacza: tereny leśne;

- 24/3 jest oznaczona symbolami: 1.4 ZL, co oznacza: tereny leśne; 1.2 Zn, co oznacza: tereny zieleni naturalnej jako biologicznie czynne w tym nieużytki, tereny rolne, łąki, tereny podmokłe, zakrzaczenia; 1.1 R, co oznacza: Tereny produkcji rolnej.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

3. Działy III i IV KW GD1R/00010966/5 i GD1R/00038746/9 są wolne od wpisów.

4. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

5. Lasom Państwowym przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, służące jemu z mocy  art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) ze względu na to, że działki nr: 22 i 24/3 są w części oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako las.

6. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 14 lipca 2020 r. z dopiskiem „Przetarg Łosienice, dz. nr 22 i 24/3”.

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

8. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:

 

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,

5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Łosienice,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 40, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

 

 

Stężyca, dnia 2020.06.08

Pliki

lokalizacja.docx 484.68 KB
przetarg.pdf 1031.42 KB