wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały nr XXIII/365/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 79/2020 r. z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Śnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 130, poz. 2346) działka nr:

- 119/6 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolami: 011 – UT, co oznacza: „teren turystyki” i 010 – ZL, co oznacza: „teren lasu”;

- 119/9 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolami: 011 – UT, co oznacza: „teren turystyki”, 010 – ZL, co oznacza: „teren lasu”; 038 – KX, co oznacza: „ciąg pieszo – jezdny”;

- 119/13 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolami: 011 – UT, co oznacza: „teren turystyki”, 010 – ZL, co oznacza: „teren lasu” i 034 – KDD, co oznacza: „ulica dojazdowa”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działki położone są w otoczeniu działek rekreacyjnych oraz terenów leśnych. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej, a następnie drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, z samosiewem sosny (ponad 20 lat) na powierzchni oznaczonej jako rola kl. VI. Część działek stanowią grunty leśne, o typie siedliskowym bór świeży, w drzewostanie dominuje sosna.

3. Działy III i IV KW GD1R/00039325/9, GD1R/00036170/6 i GD1R/00055318/5 są wolne od wpisów.

4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

5. Cena nieruchomości podana w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Lasom Państwowym przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, służące jemu z mocy  art. 37a ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) ze względu na to, że działki nr: 119/6, 119/9 i 119/13 są w części oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako las.

7. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 25 maja 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.

9. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.   

 

Stężyca, 2020.05.25

Tagi