wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stężyca.

 1. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości objętych przetargiem: KW GD1R/00038744/5, GD1R/00035547/3,  GD1R/00031773/8 działy III i IV wolne od wpisów.
 2.  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 30 lat.
 3. Termin płatności czynszu dzierżawnego: za rok 2020 - 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2021 r. - rocznie do 31 marca każdego roku.
 4. Dodatkowe opłaty: Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.
 5. Czynsz z tytułu dzierżawy, do czasu rozpoczęcia produkcji energii, nie dłużej niż 2 lata ustala się w wysokości czynszu za grunty rolne tj. 450,00 zł/1 ha w stosunku rocznym. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.
 6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  30 czerwca 2020 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stężyca.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 23 czerwca 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr …. w  Stężycy”.
 9.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 11. Pozostałe informacje:

1) Dzierżawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zabezpieczenia przed dostępem do niego osób trzecich.

2) Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii.

3) Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

4) Wydzierżawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności materialnej, jak i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań w tym pozwolenia na budowę w zakresie planowanej przez Dzierżawę inwestycji.

5) Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania przedmiotu dzierżawy w właściwym stanie porządkowym a po zakończeniu dzierżawy do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

6) Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

7) W przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG.

8) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki.

9) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
 • tablica ogłoszeń sołectwa Stężyca,
 • bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                                         

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 40, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl lub na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl.

 

Stężyca, 2020.05.18

 

Tagi