wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

RP.GN.6840.8.2020.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40  ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490)  

ogłasza II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca:

 

                              Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

1.

63/2

Borucino

GD1R/00088955/2

1,80

175.000,00

17.500,00

 

1.Opis nieruchomości: działka zlokalizowana na obrzeżach wsi Borucino w gminie Stężyca, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo i lasu, dojazd do działki drogą gospodarczą o nawierzchni gruntowej.

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Borucino (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r., poz. 1845) działka nr 63/2 położona w obr. Borucino jest oznaczona  symbolem 2.1 R, co oznacza: „Funkcja podstawowa: Tereny produkcji rolnej; Funkcja uzupełniająca: Nie dotyczy”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w mpzp.

3. Dział III i IV KW GD1R/00088955/2  nie zawiera wpisów. 

4. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego wynika z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczę osób, tj. osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 wyżej wymienionej ustawy.

5. Zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w przetargu:

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – załącznik nr 1;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha – załącznik 1 A;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 2052/ w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 109 ze zm./ w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – załącznik nr 2;

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

6. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do dnia 25 czerwca 2020 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stężycy, ul. Parkowa 1 do godz. 15.30, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 5 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 63/2 w obr. Borucino”.

7. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu, dnia 29 czerwca 2020 r. po sprawdzeniu przez Komisje Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej.

8. Wadium:

1) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 25 czerwca 2020 r. z dopiskiem „Przetarg Borucino, dz. nr 63/2”.

2) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

3) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

5) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

9. Termin przeprowadzonego przetargu: 15 maja 2020 r.

10. Termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu:

II przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

11. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.

5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- Sołectwo Borucino,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 40, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

 

 

Stężyca, dnia 2020.05.18

Tagi