wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ

RP.GN.6840.6.2019.KR

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały nr IX/128/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 60/2020 r. z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki, położonej w obrębie geodezyjnym Potuły, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza w zł (netto)

Wadium w zł

1.

40/4

GD1R/00034140/3

0,33

240.000,00

24.000,00

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82 z 08.07.2011 r., poz. 1736) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 40/4 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 1.4 RM, co oznacza: „Funkcja podstawowa:  tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym; Funkcja uzupełniająca: Tereny zabudowy mieszkaniowej, usługi”.
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w rozproszonej zabudowie wsi Potuły. W otoczeniu znajdują się grunty użytkowane rolniczo i tereny leśne. Dostęp do drogi publicznej poprzez służebność. Dojazd drogą gruntową nieurządzoną, z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Na działce znajduje się dawne siedlisko rolnicze w ruinie – do rozbiórki (parterowy, zdewastowany budynek mieszkalny, resztki budynków gospodarczych). Działka jest porośnięta zdziczałym sadem i niską roślinnością trawiastą. W jej obrębie jest posadowiony słup nośny linii wysokiego napięcia (zasilanie odcięte).

3. Działy III i IV KW GD1R/00034140/3 są wolne od wpisów.

4. W dziale III KW GD1R/00017059/3 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści: Służebność przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 40/4 dotychczas objętej KW 1204 (obecnie KW 34140).

5. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

7. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 4 maja 2020 r. na okres 21 dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Potuły,
- na stronie internetowej gminy, bip.gminastezyca.pl,
 - w prasie lokalnej.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.    

9. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej    wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 40, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

Tagi