wróć

Wójt Gminy Stężyca ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne, niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 3 lat.

RP.GN.6845.1.2020.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne, niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 3 lat.

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Księga wieczysta

 

Pow.

działki

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Wadium

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1.

Klukowa Huta

37

GD1R/00000782/8

1,26

Grunt rolny (użytek i klasa – RV).

810,00

80,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  działka 37: 1.1.R – co oznacza: „funkcja podstawowa: tereny produkcji rolnej - enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna”, 010-KDG, co oznacza: „droga wojewódzka nr 214 (ulica Ceynowy)”; działka 184: 014-U, co oznacza: „tereny zabudowy usługowej o szerokim zakresie (...)”, 010-KDG, co oznacza: „droga wojewódzka nr 214 (ulica Ceynowy)”; działka 36: 014-U, co oznacza: „tereny zabudowy usługowej o szerokim zakresie (...)”.

184

0,08

36

0,01

2.

Klukowa Huta

187/3

GD1R/00000782/8

0,02

Pastwisko (użytek i klasa – PsV).

12,00

2,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. – 016-U – co oznacza: „tereny zabudowy usługowej (…)”, 021-KI, co oznacza: korytarz infrastruktury technicznej.

3.

Łosienice

3/2

GD1R/00010966/5

 

0,30

Grunt rolny (użytek i klasa – RV).

180,00

20,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: „funkcja podstawowa: tereny produkcji rolnej – enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna”; 1.5 RM – co oznacza: „funkcja podstawowa: tereny zabudowy zagrodowej, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa, usługi, rzemiosło, usługi agroturystyki (nie wymagające decyzji środowiskowej)”.

4.

Łosienice

3/3

GD1R/00030786/5

0,25

Grunt rolny (użytek i klasa – S-RVI, Br-RV).

150,00

15,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.5 RM – co oznacza: „funkcja podstawowa: tereny zabudowy zagrodowej, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa, usługi, rzemiosło, usługi agroturystyki (nie wymagające decyzji środowiskowej)”; 3.1.4 KD-D, co oznacza: „droga dojazdowa – publiczna”.

 

 1. Sposób zagospodarowania: dzierżawa na cele rolne. Termin zagospodarowania: po podpisaniu umowy dzierżawy.
 2. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości objętych przetargiem: KW GD1R/00000782/8, GD1R/00010966/5,  GD1R/00030786/5 działy III i IV wolne od wpisów.
 3. Termin płatności czynszu dzierżawnego: za rok 2020 - 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2021 r. - rocznie do 31 marca każdego roku.
 4. Dodatkowe opłaty: Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.
 5. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.
 6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  21 kwietnia 2020 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stężyca.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.
 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 14 kwietnia 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr …. w  …………..”.
 9.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
 • tablica ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa ze względu na położenie nieruchomości,

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                         

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61 lub na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl.

 

Stężyca, 2020.03.16

Tagi