wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

RP.GN.6840.7.2019.KR

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca:

 

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

668/5

GD1R/00031327/7

0,3529

300 000,00

30 000,00

1. Opis nieruchomości – działka jest położona w miejscowości Stężyca, przy ul. Rzemieślniczej, naterenie zabudowy przemysłowo – usługowej wsi. Nieruchomość nie jest uzbrojona, lecz wbezpośrednim sąsiedztwie znajdują się podstawowe sieci uzbrojenia terenu. Dojazd donieruchomości bardzo dobry, drogą o nawierzchni asfaltowej. Zjazd z drogi gminnej nanieruchomość nieurządzony.

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą NrVII/74/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 131, poz. 2358 z dnia 27.08.2007 r.) oraz zmianą uchwaloną Uchwałą nrXXXVIII/356/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 105, poz. 2043) działka nr 668/5 jest oznaczona symbolem: B 011 - P, co oznacza: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej i rzemieślniczej, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić zwnioskiem owydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Działy III i IV KW GD1R/00031327/7 są wolne od wpisów.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

5. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych wogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 628328 0007 2001 0008 3957 0003 do 10 grudnia 2019 r. z dopiskiem „Przetarg Stężyca, dz.nr668/5”.

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak iuwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie napoczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika odzawarcia umowy notarialnej wwyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna dodnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy w miejscu i terminie podanych wzawiadomieniu przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić odzawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę nawzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.

5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ześrodków pochodzących zmajątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość zmajątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- Sołectwo Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 128 wgodzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek 730-1430) lubtel. (58) 882 89 61.

 

Stężyca, 2019.11.12

 

Tagi