wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel. 588828972, bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm. ) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Szymbarku, ul. Długa 25 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, stanowiącego własność Gminy Stężyca.

 

Lp.

Położenie lokalu

Nr działki

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

Cena wywoławcza w zł - netto

Wadium

w zł

1.

Szymbark, ul. Długa 25

135

41,16 m2 w tym:

- sala 28,23 m2

- magazyn 4,64 m2

- toaleta 1/3 x 4,78 m2 = 1,59 m2 - korytarz 1/3 x 20,1 m2 = 6,7 m2

220,00

40,00

 

  1. Położenie i opis lokalu: lokal użytkowy jest położny w budynku „starej szkoły” w Szymbarku, ul. Długa 25, na działce oznaczonej w ewidencji nr 135, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GDR1/00029512/4. Lokal stanowiący wyżej wymienione pomieszczenia znajduje się na parterze po lewej stronie wejścia głównego budynku z widokiem na ulicę. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno–kanalizacyjną, które należy dostosować do potrzeb prowadzonej działalności. Lokal nie posiada ogrzewania.
  2. Przeznaczenie lokalu: zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 135 jest oznaczona symbolem U, co oznacza teren zabudowy usługowej, usługa oświaty. Proponuje się zagospodarowanie lokalu pod działalność usługowo-handlową,
  3. Termin najmu lokalu: umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
  4. Wysokość czynszu i termin zapłaty oraz inne opłaty związane z eksploatacją lokalu:

1) Cena wywoławcza do przetargu – miesięczny czynsz najmu w wysokości 220zł. Stawka miesięcznego czynszu najmu uzyskana w przetargu powiększona o podatek VAT płatna będzie miesięcznie z góry do 25 każdego miesiąca, po otrzymaniu faktury. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czynszu w związku ze wzrostem cen rynkowych powierzchni użytkowych lokali.

2) Oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych (opłaty za dostawę wody, odbiór ścieków, nieczystości stałych, zużytą energię elektryczną) płatne w wysokościach i terminach określonych odrębnymi umowami.

3) Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie również płacić podatek od nieruchomości, w wysokości i w sposób określony w Uchwale Rady Gminy Stężyca.

5. Wysokość wadium: 40,00 zł.

1) Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003, w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem „Przetarg – lokal w Szymbarku”.

2) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

4) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazane konto przez uczestnika.

6. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019r. o godzinie 12.00w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 (pokój narad, nr 125, I piętro).

7. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Przystąpienie do przetargu przez Oferenta oznacza akceptację postanowień zawartych w ogłoszeniu i projekcie umowy.

3) Umowę najmu należy podpisać w ciągu 30 dni od czasu zawiadomienia Oferentów o wyniku przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako Najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacja dla uczestników przetargu.

1) Osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

2) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) W przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu.

4) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na umocowania do działania w imieniu spółki.

5) Projekt umowy najmu jest dostępny w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 – stanowisko nr 37 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 – 15.30 oraz w piątki od 7.30 - 14.30, a ponadto w środy do 16.30.

6) Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 58 8828972.

 

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- sołectwo Szymbark

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, stanowisko 37, tel. 58 8828972 w w/w godzinach pracy tut. urzędu.

Stężyca, dnia 06.11.2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Tagi