wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40  ust.1, pkt 1 i ust. 3 i art. 67 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)  
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

40/39

GD1R/00013051/9

0,1017

45 000,00

4 500,00

2.

40/42

GD1R/00013051/9

0,1341

60 000,00

6 000,00

3.

40/43

GD1R/00013051/9

0,2485

100 000,00

10 000,00

4.

40/45

GD1R/00013051/9

0,2903

110 000,00

11 000,00

1. Opis nieruchomości – nieruchomość jest położona na obrzeżach zabudowy wsi Stare Czaple. W otoczeniu znajduje się zabudowa siedliskowa i mieszkalna jednorodzinna oraz niezabudowane działki budowlane i grunty rolno – leśne. Przedmiotowe działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (droga Stare Czaple - Przewóz) poprzez wydzielone drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej.  
2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 119, poz. 2298) działki nr:
- 40/39 i 40/42  są oznaczone  symbolem 028-MN, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”;
- 40/43 i 40/45  są oznaczone  symbolem 030-MN, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”.
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. W dziale III KW GD1R/00013051/9 – „Służebność drogi dojazdowej na rzecz każdorazowych właścicieli działek nr 104/14 i nr 104/16; bliżej określona w §2 umowy o ustanowieniu służebności drogi Rep. A nr 316/77. Prawo drogowe na rzecz właściciela działki nr 104/25 wpisanej w KW nr 22933. Tu przeniesiono do współodpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 8359 dnia 04.05.2008 r.” - nie dotyczy działek objętych sprzedażą, dział IV KW GD1R/00013051/9 wolny od wpisu.
4. Termin przeprowadzonego przetargu: I przetarg – 17.07.2019 r.; II przetarg – 10.09.2019 r.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 października 2019 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).
6. Wadium:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 16 października 2019 r. z dopiskiem „Przetarg Czaple, dz. nr … ”.
3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Pozostałe warunki przetargu:
1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.   
3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.


Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.
5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,
7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,
9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- Sołectwo Czaple,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach 730-1430 lub tel. (58) 882 89 61.

 

Stężyca, 2019.09.16

Tagi