wróć

INFORMACJA dla mieszkańców Sikorzyna, których dotyczy zmiana administracyjna w związku z nadaniem nazw ulic części drogom w miejscowości Sikorzyno

Informuję, że Rada Gminy Stężyca podjęła uchwałę nr VI/83/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno.

Uchwała nr VI/83/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Sikorzyno została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 12 czerwca 2019 r. i weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym zameldowani mieszkańcy Sikorzyna otrzymają pisemne Zawiadomienia z Urzędu Gminy Stężyca z nowym adresem nieruchomości. Zmiana adresu powinna być niezwłocznie zgłoszona przez właścicieli i mieszkańców we wszystkich urzędach i instytucjach, w których figuruje nasz adres, m. in.:

1. Urząd Skarbowy w Kartuzach - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2020 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2019.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu EZP lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązane złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Stężyca.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

- adres zamieszkania,

- adres zameldowania,

- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

- adres do doręczeń,

- adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

- adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. 

Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

4. Ujawnienie w księdze wieczystej:

-      celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

-      we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

-      w treści żądania należy wpisać, iż „zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z uchwałą nr VI/83/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 14 maja 2019 r. oraz Zawiadomieniem Wójta Gminy Stężyca o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości (należy wskazać właściwy nr zawiadomienia)”.

-      do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

-      do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Kartuzach – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

-      obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości.

 

5. Urząd Gminy Stężyca - zmiany zostaną wprowadzone „z urzędu”.

5.1. Sprawy meldunkowe i dowodów osobistych:

-      Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

-      Posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na  nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

5.2. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

5.3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

6. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, zmianę nazwy ulicy należy zgłosić osobiście.

7. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

Za wymianę tablic z nazwami ulicy odpowiada Urząd Gminy w Stężycy.

-     Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019, poz. 725, 730) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w gminie oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

-      Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają: zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Urząd Gminy Stężyca powiadomi o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie numeracji porządkowej następujące instytucje:
-          Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Stężycy,

-          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach;

-          Pogotowie Ratunkowe w Kościerzynie;

-          Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach;

-          Komisariat Policji w Stężycy;

-          Poczta Polska S.A. Region Sieci w Gdańsku;

-          Urząd Pocztowy w Stężycy;

-          Ewidencja Gruntów - Starostwo Powiatowe w Kartuzach;

-          Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach;

-          Urząd Statystyczny w Gdańsku;

-          Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubiu .

Tagi