wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

RP.GN.6845.10.2019.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej działkę nr 116/2 obszaru 1,50 ha, KW GD1R/00016973/9, położonej w obrębie Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca na okres 3 lat.

 

Opis nieruchomości

Działka nr 116/2 stanowi w części zbiornik wodny, a w części nieużytek.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 116/2 w m.p.z.p. jest oznaczona symbolem 004-ZR, co oznacza: teren zieleni rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania

Dzierżawa na cele rybackie.

Termin zagospodarowania

Po podpisaniu umowy dzierżawy.

Stawka  wywoławcza czynszu

Dz. 116/2 – 250,00  zł  netto rocznie.

Wadium

Dz. 116/2 – 25,00  zł

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Za rok 2019  - 30 dni od podpisania umowy.

Za lata następnie do 31 marca każdego roku.

Dodatkowe opłaty

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz począwszy od 01.01.2020 r. waloryzowany będzie rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości

objętej przetargiem

W dziale III KW GD1R/00016973/9 – „Bezpłatna służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 115/5 oraz przez działkę nr 112/24 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 116/7 - określona w § 4 aktu notarialnego z dnia 04.09.1996 r.”, dział IV KW GD1R/00016973/9 wolny od wpisu.

 

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  6 września 2019 r.  o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stężyca.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.

3. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 30 sierpnia 2019 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr 116/2 w obr. Stężyca”.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

  • tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
  • tablica ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa ze względu na położenie nieruchomości.
  • bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                                                         

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach 730- 1430), tel. (58) 882 89 61 lub na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl.

Tagi