wróć

PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2018 r. POZ. 450 z poźn.zm.)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści:

  1. Jednostka ogłaszająca: WÓJT GMINY STĘŻYCA
  2. Data obowiązywania: od 18.09.2018 r do 25.09.2018 (PUBLIKACJA OGŁOSZENIA)
  3. Nr oferty:AO-RG.525.3.2018.RB
  4. Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.): „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka edukacja, oświata i wychowanie”
  5. Tytuł zadania publicznego: „Poznanie tradycji i zwyczajów życia na Kaszubach przez podopiecznych Fundacji Zdrowie na końskim grzbiecie ”
  6. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie”
  7. Termin realizacji zadania: 01.10.2018r. do 15.11.2018 r.
  8. Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 4.700 zł(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25 września 2018 r. do Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca lub mailem na adres e-mail:
rbutowska@gminastezyca.pl

 

Tagi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Oferta (rozmiar pliku: 1466.28 KB)