wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020, Wójt Gminy Stężyca ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

I. RODZAJ ZADANIA:

Obszar 2. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Obszar 3. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia”.

II WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Obszar 2. - Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach II otwartego konkursu ofert wynosi 100.000 zł ( w ramach I otwartego konkursu ofert wysokość środków wynosiła 200.000 zł. Łączna kwota środków przeznaczonych na zadania w obszarze 2 w 2018 roku wynosi 300.000 zł.). W roku 2017 roku wynosiła 200.000 zł., w roku 2016 – 180.000 zł

Obszar 3 - Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach II otwartego konkursu ofert wynosi 10.000 zł ( w ramach I otwartego konkursu ofert wysokość środków wynosiła 10.000 zł. Łączna kwota środków przeznaczonych na zadania w obszarze 3 w 2018 roku wynosi 20.000 zł.). W roku 2017 wynosiła 10.000 zł., w 2016 roku – 36.000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I PRZYGOTOWANIE OFERTY

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz.1300). Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Gminy Stężyca lub uzyskać w wersji elektronicznej pisząc na adres e-mail: rbutowska@gminastezyca.pl oraz pobrać ze strony internetowej www.gminastezyca.pl. lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stężyca http://bip.gminastezyca.pl.
 3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania, co oznacza, że podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść minimum 10% wkładu własnego do zadania. Przez wkład własny do zadania należy rozumieć: - wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji oraz oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartą w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.
 4. Wymaganym wkładem własnym do zadania nie może być wkład rzeczowy.
 5. Oferent jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie wszystkich środków jakie otrzyma na realizację zadania z innych funduszy publicznych.
 6. Oferty należy sporządzić w formie papierowej.
 7. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faxem bądź drogą elektroniczną.
 8. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
 9. W ofercie nie należy wypełniać tabeli o nazwie: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
 12. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie oraz oferty, w których wartość planowanej dotacji z budżetu gminy będzie wynosiła powyżej 90% finansowych kosztów całkowitych realizacji projektu nie będą rozpatrywane.
 13. We wzorze oferty realizacji zadania publicznego rozszerzono wykaz oświadczeń o dane dotyczące numeru rachunku bankowego.
 14. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby podpisującej.  – podpis czytelny Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątki, to wówczas podpis powinien zawierać imię i nazwisko                   i zaznaczenie pełnionej funkcji. 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie musi  być realizowane w terminie od 10 października 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy Stężyca, a wyłonionym w konkursie oferentem.
 3. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 4. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe tylko na koszty związane z bezpośrednią realizacją zadnia powstałe od dnia podpisania umowy.
 5. Dotacja nie może być przeznaczona na finasowanie innej działalności statutowej podmiotu, na prowadzenie działalności gospodarczej i na wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń i inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.
 6. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 7. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań      z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz.1300).
 8. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Wójta Gminy Stężyca.

Uwaga! Ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki inwestycyjne (powyżej kwoty 10 tys. zł).

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2018 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca. Liczy się data wpływu dokumentacji do Urzędu Gminy Stężyca.

VI TRYB I KRYTERIA PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERT

Procedura wyboru ofert w zakresie zlecania zadań publicznych obejmuje następujące działania:

1. Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym. Błędy formalne dotyczą:

- czy oferta złożona została w terminie,

- czy oferta została sporządzona na właściwym druku,

- czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj zadania,

- czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

- czy termin realizacji zadania jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu,

- czy został zapewniony wymagany wkład własny.

2. W dalszym etapie oferty, które spełniają wymogi formalne będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa ocenia oferty, które spełniły wymogi formalne, pod względem treści merytorycznej stosując następujące kryteria i punktację:

 

Kryteria oceny złożonej oferty

Maksymalna ilość punktów

Zgodność oferty z wymogami ogłoszonymi w konkursie

2

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2

Możliwość realizacji zadania przez posiadane zasoby kadrowe

3

Planowany przez organizację udział finansowy środków własnych oraz wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków

 

2

Doświadczenie oferenta z lat ubiegłych w realizacji zadań o podobnym charakterze

3

Rzetelność, terminowość rozliczania dotacji otrzymanych przez oferenta w latach ubiegłych

3

 

15

 

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stężyca do dnia 05.10.2018 roku

5. Decyzja Wójta Gminy Stężyca zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Stężyca, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.

6. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Tagi