wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

RP.GN.6840.10.2018.KR

 

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40  ust.1, pkt 1 i ust. 3 i art. 67 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

106/4

GD1R/00029769/0

0,2010

86000,00

8600,00

2.

106/5

GD1R/00029769/0

0,1384

62000,00

6200,00

3.

106/6

GD1R/00029769/0

0,1367

63000,00

6300,00

4.

106/7

GD1R/00029769/0

0,1686

76000,00

7600,00

5.

106/8

GD1R/00029769/0

0,1557

70000,00

7000,00

6.

106/9

GD1R/00029769/0

0,1337

62000,00

6200,00

7.

106/10

GD1R/00029769/0

0,1337

62000,00

6200,00

8.

106/11

GD1R/00029769/0

0,1334

60000,00

6000,00

9.

106/12 i 105/18

GD1R/00029769/0 i GD1R/00039471/7

0,2344

100000,00

10000,00

 

1. Opis nieruchomości – nieruchomości są położone w obrębie zwartej zabudowy wsi Stare Czaple. W otoczeniu znajduje się zabudowa siedliskowa i mieszkalna jednorodzinna oraz niezabudowane działki budowlane i grunty rolno – leśne. Przedmiotowe działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica dojazdowa do drogi Stare Czaple – Nowe Czaple) poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną nieurządzoną w terenie. W niewielkiej odległości (do 150m) od działek znajduje się jezioro Buk.

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 119, poz. 2298) działki wyszczególnione w pkt 1 - 9   są    oznaczone    symbolem  047 - MN/MR, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

3. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. Działy III i IV KW GD1R/00029769/0 i KW GD1R/00039471/7 są wolne od wpisów.

5. Termin przeprowadzonego przetargu: I przetarg – 6 lipca 2018 r.

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. o godz.  10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 2 października 2018 r. z dopiskiem „Przetarg Czaple, dz. nr … ” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

9. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

10. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

12. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

13. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

 Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.

5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- Sołectwo Czaple,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

           Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi