wróć

INFORMACJA

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy informacjami o wałęsających się psach na terenie Gminy, stanowiących często zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci oraz osób starszych, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 36), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),  uchwała Nr XV/234/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Stężyca, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Ponadto do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe również należy:

  1. wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
  2. prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
  3. niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,
  4. niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
  5. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
  6. dołożenie starań o niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

W przypadku niedostosowania się do powyższych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny.

Tagi