wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANYCH DZIAŁEK

RP.GN.6840.6.2018.KR

 

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały nr XVIII/308/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 70/2018 r. z dnia 11.05.2018 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

112/20

GD1R/00031327/7

0,45

256500,00

25650,00

2.

112/22

GD1R/00035547/3

2,4996

325000,00

32500,00

3.

112/32

GD1R/00038744/5

0,4290

280000,00

28000,00

4.

112/40

GD1R/00035547/3

0,3869

250000,00

25000,00

5.

112/41

GD1R/00035547/3

0,3870

250000,00

25000,00

6.

112/42

GD1R/00035547/3

0,3008

210000,00

21000,00

7.

112/43

GD1R/00035547/3

0,3008

205000,00

20500,00

8.

112/46

GD1R/00038744/5

0,3443

225000,00

22500,00

9.

112/48

GD1R/00035547/3

0,3482

225000,00

22500,00

10.

112/49

GD1R/00035547/3

0,3482

225000,00

22500,00

11.

112/50

GD1R/00035547/3

0,3480

235000,00

23500,00

12.

112/51

GD1R/00035547/3

0,3484

233500,00

23350,00

1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) działki nr: 112/32,  112/40, 112/41, 112/42 i 112/43 są oznaczone  symbolem: 001a-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”;

natomiast działki nr: 112/46, 112/48, 112/49, 112/50 i 112/51 są oznaczone  symbolem: 001b-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”.

2. - zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/64/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1493) działki nr: 112/20 i 112/22  są oznaczone  symbolem: 3.1.6 UR/PG, co oznacza: „Funkcja podstawowa: tereny usług, produkcji i rzemiosła (bez ograniczeń) Funkcja uzupełniająca: infrastruktura związana z produkcją energii elektrycznej w tym GPZ; Funkcje wykluczone: składowanie i przetwarzanie odpadów oraz zakłady utylizacji”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

3. Działy III i IV KW GD1R/00031327/7, GD1R/00035547/3 i GD1R/00038744/5 są wolne od wpisów.

4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

5. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 14 maja 2018 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- Sołectwo Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r.  

Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi