Strategie i programy Gminy Stężyca

Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2014 - 2025

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2014 - 2017

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca
uchwała Rady Gminy Stężyca III/44/2015 z dnia 03.03.2015

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2012-2018
uchwała XVIII/217/2012 z dnia 18.12.2012

Program Gospodarczy na lata 2011-2018
uchwała Rady Gminy Stężyca IV/27/2010 z dnia 30.12.2010

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Stężyca na lata 2007-2032
uchwała Rady Gminy Stężyca XII/129/2007 z dnia 28.12.2007

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2013 - 2017
uchwała Rady Gminy Stężyca XVII/202/2012 z dnia 04.12.2012

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020 
Uchwała Rady Gminy Stężyca nr X/161/2015  z dnia 15.12.2015 roku

Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała Rady Gminy Stężyca XLVI/430/2006 z dnia 29.08.2006

uchwała Rady Gminy Stężyca XXVI/278/2009 z dnia 02.06.2009

uchwała Rady Gminy Stężyca III/11/2010 z dnia 21.12.2010


Program pomocowy w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca
uchwała Rady Gminy Stężyca XXXIII/361/2014 z dnia 12.05.2014
zmiana uchwały - uchwała Rady Gminy Stężyca XXXVII/441/2014 z dnia 04.11.2014

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr V/87/2015 z dnia 12.05.2015 roku

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr VI/95/2015 z dnia 30.06.2015

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XXX/330/2014 z dnia 25.02.2014 roku

zmiana Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XXXVI/419/2014 z dnia 30.09.2014 roku

zmiana Uchwała Rady Gminy Stężyca nr X/161/2015 z dnia 15.12.2015 roku

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

uchwała Rady Gminy Stężyca XXX/316/2013 z dnia 03.12.2013
zmiana uchwały - uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/325/2014 z dnia 25.02.2014

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych
uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/346/2014 z dnia 25.02.2014

Zwolnienie z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach
uchwała Rady Gminy Stężyca XXXIV/369/2014 z dnia 12.05.2014 w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolach wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2015-2017
uchwała Rady Gminy Stężyca II/14/2014 z dnia 16.12.2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2017-2022
uchwała Rady Gminy Stężyca XXIII/368/2017 z dnia 30 maja 2017

 

GALERIA