wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANYCH DZIAŁEK

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały nr XXIX/501/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 42/2018 r. z dnia 13.04.2018 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Czaple, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

106/4

GD1R/00029769/0

0,2010

86000,00

8600,00

2.

106/5

GD1R/00029769/0

0,1384

62000,00

6200,00

3.

106/6

GD1R/00029769/0

0,1367

63000,00

6300,00

4.

106/7

GD1R/00029769/0

0,1686

76000,00

7600,00

5.

106/8

GD1R/00029769/0

0,1557

70000,00

7000,00

6.

106/9

GD1R/00029769/0

0,1337

62000,00

6200,00

7.

106/10

GD1R/00029769/0

0,1337

62000,00

6200,00

8.

106/11

GD1R/00029769/0

0,1334

60000,00

6000,00

9.

106/12 i 105/18

GD1R/00029769/0 i GD1R/00039471/7

0,2344

100000,00

10000,00

                 

 1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 119, poz. 2298) działki wyszczególnione w pkt 1 - 9  są oznaczone  symbolem 047 MN/MR, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”.
 2. Działy III i IV KW GD1R/00029769/0 i KW GD1R/00039471/7 są wolne od wpisów.
 3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej    wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
 4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 16 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni:
  - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  - Sołectwo Czaple,
  - strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
  - prasa lokalna.
 6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 30 maja 2018 r.
   

Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi