wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nierucho-mości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

 

6

7

1.

Gapowo

253/5 cz.

GD1R/00032691/6

0,074

Nieruchomość stanowi grunt  rolny.

 

518,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p – 3.1.1 RM – zabudowa zagrodowa; funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa, usługi i handel, usługi agroturystyczne; 4.1.4 KD- L – droga publiczna - lokalna.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i łowiectwa.

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 4 grudnia 2017 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 30 lat.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2018 -  30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2019 r. -  rocznie do 31 marca każdego roku.
  4. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.
Tagi