wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/395/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 137/2017 r. z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć:

Lp.

Nr działki

Pow. (ha )

Nr  KW

Cena sprzedaży

w zł (netto)

1.

517/1

0,0377

GD1R/00031327/7

17 013,00

2.

517/2

0,0370

GD1R/00031327/7

17 072,00

 

                                          § 2

1. Opis nieruchomości: działki są niezabudowane, o prostokątnym kształcie, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

 

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr: 517/1 i 517/2 wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem: 1-MN/ZZ „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – dla polepszenia warunków zabudowy działek sąsiednich bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi” oraz w części symbolem 2-ZP/ZZ „Tereny zieleni urządzonej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią”

 

3. Sposób zagospodarowania – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

4. Termin płatności, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

5. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone hipoteką. Dział III KW GD1R/00031327/7 nie zawiera wpisów.

 

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzezwywieszenie od dnia  9 października 2017  r.  na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie Stężyca

- Sołectwo Stężyca

-strona internetowa gminy, bpi.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminiedo dnia  22 listopada  2017 r.

Bliższych  informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89  61

Stężyca, 2017.10.09

Tagi