wróć

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 2 stycznia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 15a w Stężycy działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową Instytut Aktywizacji Regionów i osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy adwokata, radcy prawnego lub osoby wymienionej w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Punkt jest otwarty w godzinach:

w poniedziałki od 12.30 do 16.30

we wtorki, środy i piątki od 8.00 do 12.00

w czwartki od 13.00 do 17.00

tel. 58 684 33 54

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie , o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
 • udzielenie w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

 

Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
 • ważna Karta Dużej Rodziny
 • zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
 • dokument potwierdzający ciążę
Tagi