Przejdź do stopki

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Stężyca-Chróstowo-Nowa Wieś” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Treść

logo - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Stężyca-Chróstowo-Nowa Wieś”

Całkowita wartość projektu: 2 785 928,40 zł

Dofinansowanie: 1 392 964,00 zł

Okres realizacji projektu: październik 2020 – lipiec 2021

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych relacji Stężyca - Chróstowo - Nowa Wieś wykonano następujący zakres inwestycji:

1) na odcinku numer jeden (167024G relacji Stężyca-Chróstowo) długości 453 mb wykonano poszerzenia jednostronne (po lewej stronie) zgodnie z kilometrażem o średnio 1,0 m z szerokości 5,0 do 6,0 m. Na tym odcinku ze względu na istniejącą nawierzchnię z SMA, również wykonano warstwę ścieralną z tej mieszanki wraz z poboczem o szerokości 0,75 po stronie lewej (nowe pobocze), natomiast po stronie prawej wyprofilowano i uzupełniono kruszywem łamanym istniejące pobocze po ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. Przy tym odcinku, na całej jego długości znajduje się również ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych. Wykonana konstrukcja jezdni na odcinku nr 1 (167024G):

- warstwa ścieralna z SMA o gr. 3 cm,

- na poszerzeniu warstwa wiążąca o gr. 4 cm,

- na poszerzeniu warstwa podbudowy o gr. 6 cm,

- na poszerzeniu podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.

2) na odcinku nr dwa (167027G relacji Chróstowo - Nowa Wieś) o długości 3 405 mb również wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, jednak w większym zakresie technologicznym. Na tym odcinku poszerzenie przebiegało zmiennie po lewej, prawej oraz jednocześnie po obu stronach istniejącej jezdni, w zależności od ukształtowania terenu oraz przebiegu pasa drogowego. Na całym odcinku nr 2 wykonana szerokość nawierzchni jezdni wynosi 7,5 m, w tym 5,5 m drogi i 2,0 m ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Ścieżka wykonana została w formie pobocza bitumicznego, z oddzieleniem od drogi oznakowaniem poziomym. Nawierzchnia na odcinku nr 2 wykonana została z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zaś zjazdy na posesje i skrzyżowania wykonano z nawierzchni bitumicznej w granicach pasa drogowego z dostosowaniem szerokościowym do istniejącego zagospodarowania terenu. Na granicy odcinków nr 1 i nr 2 wykonano połączenie ciągów pieszo rowerowych. Ponadto wykonane zostały przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz fragment ścieżki/chodnika z kostki betonowej bezfazowej.