Wiadomości

Piątek, 27 września 2019

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały nr IX/127/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 109/2019 r. z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

668/5

GD1R/00031327/7

0,3529

300 000,00

30 000,00

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/356/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 105, poz. 2043) działka nr 668/5 jest oznaczona symbolem: B 011 - P, co oznacza: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej i rzemieślniczej, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
2. Działy III i IV KW GD1R/00031327/7 są wolne od wpisów.
3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez wywieszenie od dnia 23 września 2019 r.na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- Sołectwo Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 7 listopada 2019 r.

Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.Stężyca, 2019.09.23