Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Stężycy powstał w listopadzie 1999r, z myślą o osobach niepełnosprawnych i potrzebujących. Przeznaczony jest dla 34  osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję. Misją Domu jest w szczególności zapewnienie całodobowej opieki jego mieszkańcom, polegającą na zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka, zapewniając mu usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, uwzględniając w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom tego Domu. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom w nim mieszkającym całodobowej opieki i pielęgnacji. Zadanie to wykonuje w dużej mierze personel Domu, wolontariusze i sporadycznie członkowie rodzin naszych mieszkańców. Zatrudniony personel jest doświadczony i odpowiednio przeszkolony, to dwudziestoosobowy zespół składający się ze stanowisk: opiekunów, pielęgniarki, terapeuty, pracownika socjalnego, pracowników  kuchni i biura. To grupa ludzi, która nie tylko pracuje w Domu, ale też tworzy jego atmosferę, wkładając dużo zaangażowania w to aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i mieli poczucie, że to jest ich Dom. W Domu działa zespól treapeutyczno – opiekuńczy, którego zadaniem jest przygotowanie indywidualnego planu wsparcia, dając możliwość zauważenia potrzeb  mieszkańców. Każdy mieszkaniec w miarę możliwości wybiera pracownika pierwszego kontaktu, który dba o jego indywidualne potrzeby. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnego rodzaju rehabilitacji: ruchowej, psychologicznej, psychiatrycznej i terapii zajęciowej. W ciągu roku organizowane są wyjazdy do kina, teatru, na basen, jednodniowe wyjazdy krajobrazowe i wyprawy po Polsce i Europie.

W strukturze Domu funkcjonuje też Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 25 osób upośledzonych umysłowo bądź z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. ŚDS działa na zasadzie dziennego ośrodka wsparcia i ma za zadanie zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej uczestników. Zespół 5 pracowników określa indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika poprzez: trening funkcjonowania w życiu społecznym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę i terapię zajęciową oraz ruchową. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku przygotowywanego przez siebie w pracowni gastronomicznej oraz z usług transportowych, polegających na dowożeniu na zięcia i odwożeniu. Ośrodek działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  przy ul. Abraham 4 w Stężycy. Dysponuje pracowniami: gastronomiczną , komputerowo – muzyczną,  zajęciową, rehabiliatcyjną i salą doświadczeń świata.