Wiadomości

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

RP.GN.6840.2.2019.KR

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały nr XXIX/501/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 37/2019 r. z dnia 12.04.2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Czaple, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

106/4

GD1R/00029769/0

0,2010

90 000,00

9 000,00

2.

106/5

GD1R/00029769/0

0,1384

65 000,00

6 500,00

3.

106/6

GD1R/00029769/0

0,1367

65 000,00

6 500,00

4.

106/7

GD1R/00029769/0

0,1686

80 000,00

8 000,00

5.

106/8

GD1R/00029769/0

0,1557

75 000,00

7 500,00

6.

106/9

GD1R/00029769/0

0,1337

65 000,00

6 500,00

7.

106/10

GD1R/00029769/0

0,1337

65 000,00

6 500,00

8.

106/11

GD1R/00029769/0

0,1334

65 000,00

6 500,00

9.

106/12 i 105/18

GD1R/00029769/0 i GD1R/00039471/7

0,2344

100 000,00

10 000,00

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 119, poz. 2298) działki wyszczególnione w pkt 1 - 9  są oznaczone  symbolem 047 MN/MR, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”.
2. Działy III i IV KW GD1R/00029769/0 i KW GD1R/00039471/7 są wolne od wpisów.
3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 15 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Czaple,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
 - prasa lokalna.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  
Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.