Wiadomości

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.), Uchwały nr II/22/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 41/2019 r. z dnia 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Borucino, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z w/w ustawą  o kształtowaniu ustroju rolnego.

                              Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

61/1

GD1R/00031271/9

0,49

25 000,00

2 500,00

2.

63/2

GD1R/00031271/9

1,80

175 000,00

17 500,001. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Borucino (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r., poz. 1845) działki nr 61/1 i 63/2 położone w obr. Borucino są oznaczone  symbolem 2.1 R, co oznacza: „Funkcja podstawowa: Tereny produkcji rolnej; Funkcja uzupełniająca: Nie dotyczy”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w mpzp.
2. Nieruchomości objęte wykazem stanowią nieruchomości rolne. Nabywcami tych nieruchomości mogą być wyłącznie osoby, które spełnią warunki określone w art. 2 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.).
3. Działka nr 61/1, położona w obr. Borucino stała się własnością Gminy Stężyca z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r., co zostało stwierdzone w decyzji Wojewody Pomorskiego nr NSP-II.7510.56.2017.MZ z dnia 29.05.2018 r. Natomiast działka nr 63/2, położona w obr. Borucino stała się własnością Gminy Stężyca z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r., co zostało stwierdzone w decyzji Wojewody Pomorskiego nr NSP-II.7510.56.2017.MZ z dnia 03.09.2018 r. Zgodnie ze wzmianką Dz. Kw./GD1R/19577/18/1 z dnia 12.10.2018 r. został złożony wniosek  o bezciężarowe odłączenie powyższych działek z KW GD1R/00031271/9 i założenie dla nich nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Gminy Stężyca.
4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej    wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
5 .Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
6 .Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 15 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Borucino,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
 - prasa lokalna.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  
Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.