wróć

PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści:

  1. Jednostka ogłaszająca: WÓJT GMINY STĘŻYCA
  2. Data obowiązywania: od 06.03.2019 do 13.03.2019 (PUBLIKACJA OGŁOSZENIA)
  3. Nr oferty:AO-RG.525.1.2019.RB
  4. Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.): „Działania na rzecz porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”
  5. Tytuł zadania publicznego: „Propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia wśród młodzieży”
  6. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”
  7. Termin realizacji zadania: 01.04.2019 r. do 28.06.2019 r.
  8. Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 marca 2019 r. do Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca lub mailem na adres e-mail:
rbutowska@gminastezyca.pl

Tagi