wróć

PRZECZYTAJ I SPRAWDŹ – ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Wójt Gminy Stężyca, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia, mając na względzie art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1401), uprzejmie informuje, iż w ustawie Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz, 1202 ze zm.), w rozdziale 6 – utrzymanie obiektów budowlanych, zostały określone zasady prawidłowego użytkowania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, które stanowią:

 

1) Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednio zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

2)Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli – wybrane zagadnienia:

a) okresowej co najmniej raz w roku , polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

            Dodatkowo kontrole powinny być przeprowadzane każdorazowo w obiektach o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie uszkodzenia obiektu, zagrażającego życiu lub mieniu, o których mowa na wstępie niniejszej informacji.

            W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami dotyczącymi kto przeprowadza kontrole, jakie musi posiadać uprawnienia, które obiekty są wyłączone z kontroli oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli, zostały określone w art. 61 przywołanej na wstępie ustawy – Prawo Budowlane.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na zagrożenia wynikające z intensywnych opadów  śniegu i jego zalegania na dachach budynków oraz innych budowli, co może zakończyć się katastrofą budowlaną, a w skrajnych wypadkach nawet utratą zdrowia lub życia osób przebywających wewnątrz.

            W razie wystąpienia zagrożeń na terenie gminy, należy niezwłocznie informować odpowiednie służby, wójta bądź inspektora ds. wojskowych i OC tutejszego urzędu.

 

  • Policja 997
  • Straż pożarna 998 (112)
  • Sekretariat Wójta (58) 882-89-73
  • Inspektor ds wojskowych i OC (58) 882-89-48

                                                                                            

                                                                                                          /-/ Tomasz Brzoskowski

Tagi