wróć

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2018 ROKU

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert na 2018 rok

 

110.000 zł

Ilość złożonych ofert

2

Ilość organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie

2

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Obszar 2. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

1.      

Klub Sportowy RADUNIA

Działalność w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział drużyny Klubu Sportowego RADUNIA w rozgrywkach III ligi

 

100.000

Obszar 3.„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

1.

Fundacja Pomocy Dzieciom

Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

Doposażenie sali basenowej  w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej – zakup krzesła toaletowego dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością

 

10.000

  

Tagi