wróć

Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Stężyca w obiektywie”

Konkurs organizowany przez Zespól Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

 

 • Cele konkursu

 

 1. Edukacja ekologiczna uczniów poprzez propagowanie miejsc czystych, wolnych od zanieczyszczeń, a także cennych pod względem przyrodniczym i turystycznym.
 2. Zdobycie umiejętności obserwacji przyrody, codziennego życia.
 3. Promocja walorów przyrodniczych i kulturalnych Gminy Stężyca poprzez zachęcenie uczniów do wspólnego odkrywania i podziwiania urokliwych zakątków gminy.

 

 • Zasady uczestnictwa

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół  Gminy Stężyca klas IV- VIII i gimnazjum.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby  pod warunkiem dołączenia  pisemnej zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Konkurs jest skierowany do osób, które zajmują się fotografią amatorsko.
 4. Organizator dopuszcza do konkursu prace w formie czarno-białych lub barwnych odbitek w formacie od 15x 21 do 24x30. Do konkursu można zgłosić max. 3 zdjęcia wykonane samodzielnie. Do prac należy dostarczyć ich kopie w formie elektronicznej w formacie JPG zapisane na płycie CD.
 5. Prace należy opisać na odwrocie pseudonimem. W  kopercie oznaczonej tym samym pseudonimem należy umieścić : imię i nazwisko, tytuł pracy, miejsce wykonania, adres, szkołę i klasę.
 6. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.
 7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie nagrodzone.
 8. W Konkursie będą rozpatrywane zdjęcia wykonane na terenie Gminy Stężyca, odzwierciedlające piękno Gminy  (krajobraz, zwierzęta, rośliny, architekturę, turystykę) w różnych porach roku.
 9. Z nadesłanych prac organizator konkursu wykona wystawę, a nagrodzone zdjęcia  zostaną zamieszczone w kalendarzu na 2019 r. promującym walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Stężyca.

 

      III. Sprawy organizacyjne

 

 1. Oceny zgłoszonych fotografii dokona komisja powołana przez organizatora.
 2. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Prace należy nadsyłać na adres: Zespół kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
  ul. J. Wybickiego 6
  83-322 Stężyca
  w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2018r.
  z dopiskiem konkurs fotograficzny "Gmina Stężyca w obiektywie"
 5. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 6. Prace przesłane pocztą powinny być zabezpieczone sztywną, płaską oprawą z adresem zwrotnym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej.
 9. Organizator nie odsyła prac. Prace biorące udział w wystawie przechodzą na własność organizatora.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem i uznaniem  warunków regulaminu konkursu.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Karta zgłoszenia           

Nr 2 – Oświadczenie

Nr 3 – Zgoda rodzica, opiekuna prawnego

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

ORGANIZATOR:

Zespól Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

Koordynator konkursu Honorata Kuziemkowska, Krystyna Śliwińska

Tagi