wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH DZIAŁEK, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA

RP.GN.6840.6.2018.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

112/20

GD1R/00031327/7

0,45

256500,00

25650,00

2.

112/22

GD1R/00035547/3

2,4996

325000,00

32500,00

3.

112/32

GD1R/00038744/5

0,4290

280000,00

28000,00

4.

112/40

GD1R/00035547/3

0,3869

250000,00

25000,00

5.

112/41

GD1R/00035547/3

0,3870

250000,00

25000,00

6.

112/42

GD1R/00035547/3

0,3008

210000,00

21000,00

7.

112/43

GD1R/00035547/3

0,3008

205000,00

20500,00

8.

112/46

GD1R/00038744/5

0,3443

225000,00

22500,00

9.

112/48

GD1R/00035547/3

0,3482

225000,00

22500,00

10.

112/49

GD1R/00035547/3

0,3482

225000,00

22500,00

11.

112/50

GD1R/00035547/3

0,3480

235000,00

23500,00

12.

112/51

GD1R/00035547/3

0,3484

233500,00

23350,00

           

1. Opis nieruchomości – w/w działki są położone w miejscowości Delowo, w obszarze nieczynnego i zrekultywowanego wyrobiska kopaliny pospolitej – żwiru i piasku, teren równy i falisty, warunki geotechniczne dobre. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą o nawierzchni asfaltowej. 

2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) działki nr: 112/32,  112/40, 112/41, 112/42 i 112/43 są oznaczone symbolem: 001a-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”; natomiast działki nr: 112/46, 112/48, 112/49, 112/50 i 112/51 są oznaczone  symbolem: 001b-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”;

- zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/64/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1493) działki nr: 112/20 i 112/22  są oznaczone  symbolem: 3.1.6 UR/PG, co oznacza: „Funkcja podstawowa: tereny usług, produkcji i rzemiosła (bez ograniczeń) Funkcja uzupełniająca: infrastruktura związana z produkcją energii elektrycznej w tym GPZ; Funkcje wykluczone: składowanie i przetwarzanie odpadów oraz zakłady utylizacji”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Działy III i IV KW: GD1R/00031327/7, GD1R/00035547/3 i GD1R/00038744/5 są wolne od wpisów.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

5. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2)  Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 31 lipca 2018 r. z dopiskiem „Przetarg Stężyca, dz. nr …” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

3)     Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4)     Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5)     Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6)     Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Pozostałe warunki przetargu:

1)     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2)     Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3)     Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4)     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5)     Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.

5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- Sołectwo Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi